Brez vključujočega ravnanja države je vključujoča družba le prazna črka na papirju​

Forum je podal mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A)

Forum za digitalno družbo • 6. marec 2023

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je uvrščen na 9. redno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora. Predlog zakona ne naslavlja ključnih pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), je nekonsistenten, nejasen, določbe so ponekod v medsebojnem neskladju in predvsem ne prinaša učinkovitejših ukrepov.

Zakon pripravljen brez poglobljene analize in jasnih ciljev​

Že ob pripravi ZSDV je Forum opozoril, da ni bila opravljena ustrezna analiza, ki bi morala biti podlaga za njegovo pripravo in tako zakon temelji na zgrešenih predpostavkah. Posledično so predvideni ukrepi v zakonu mestoma v nasprotju z načeli, kot jih opredeljuje sam zakon, in ne omogočajo učinkovitega ter uspešnega doseganja ciljev digitalne vključenosti do leta 2030. Ne nazadnje tudi načelo potrebnosti pravnega urejanja zahteva najprej poglobljeno analizo politike, ki se uvaja na novo ali spreminja in dopolnjuje. Rezultat analize so vprašanja, ki jih je treba urediti, vzroki za nastanek problemov ter natančno določeni cilji in načini urejanja analizirane problematike. Šele slednje je izhodišče za pripravo zakona.

Na potrebnost analize je v zvezi z ZSDV opozoril tudi Zagovornik načela enakosti. Zakon o varstvu pred diskriminacijo namreč določa, da morajo posebni ukrepi, ki jih sprejmejo državni organi, zasledovati legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino, ki je utemeljen na analizah o obstoju manj ugodnega položaja. Državni organi pa morajo poleg tega dokazati, da so posebni ukrepi potrebni in ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja.

Podobne ugotovitve veljajo za Predlog zakona, ki je na dnevnem redu 9. redne seje Odbora. Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju Ministrstvo) bi ob njegovi pripravi prav tako moralo opraviti analizo pomanjkljivosti (na nekatere je opozoril tudi Forum) in šele na njeni osnovi začrtati novelo zakona. Ker tega ni storilo, cilji zakona ostajajo splošni, manjkajo strokovno utemeljeni ključni indikatorji in strokovna utemeljitev, da bo izvajanje ukrepov zagotovilo doseganje ciljev. Posledično, kot ugotavlja tudi Svet za elektronske komunikacije (SEK), bo brez tega že najmanjši napredek lahko prikazan kot uspeh, čeprav to nikakor ni dovolj za zakonsko spodbujanje digitalne vključenosti in zmanjševanje digitalne vrzeli v družbi.

Omejevanje javne razprave in netransparentnost

Forum je ministrstva in druge državne organe že večkrat pozval, naj spoštujejo priporočeno 30 do 60 dnevno javno razpravo o osnutkih zakonodajnih predlogov. Šestdnevni rok za podajo pripomb na Predlog zakona je bil absolutno prekratek in je predstavljal veliko oviro za strokovno javnost in nevladne organizacije, ki v tako kratkem roku ne morejo podati strokovno utemeljenih pripomb na celoten zakon.

Pregled obrazložitve Predloga zakona pokaže, da nekateri pomembni akterji v javni razpravi niso sodelovali. Izstopa predvsem SEK, ki je novembra lani Ministrstvo pozval, da pristopi k celoviti prenovi ZSDV in omogoči široko javno razpravo. Ob tem je izpostavil pomembne pomanjkljivosti osnutka Predloga zakona, nespoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti pri njegovi pripravi in na neutemeljeno pravno podlago za sprejemanje Predloga zakona po nujnem (oz. skrajšanem) postopku. Njegovo mnenje v prikazu sodelovanja javnosti pri pripravi Predloga zakona ni omenjeno. Prav tako manjka navedba sodelovanja Ministrstva z nevladnimi in drugimi organizacijami, kot so vsebinske mreže, ki so si na sestankih pred začetkom javne razprave izborile privilegiran položaj v zakonu in v javni razpravi niso sodelovale.

Opozarjamo še, da pri Predlogu zakona ne gre zgolj za manjše spremembe, ampak novela posega skoraj v polovico členov ZSDV. Posledično bi moral zakonodajalec v skladu z Nomotehničnimi smernicami pripraviti nov zakon in ne zgolj novelirati obstoječega.

Naslovna fotografija: Pixabay.