Ljubljana, 11. novembra — Forum za digitalno družbo, ki se je konstituiral v oktobru, se je sestal na prvem delovnem srečanju. Obravnaval je aktualno dogajanje v zvezi s pripravo in izvajanjem politik in zakonodaje na področju digitalne družbe. Forum je pozdravil večjo pozornost, ki jo politika posveča razvoju digitalne družbe in digitalni preobrazbi javne uprave. Vendar je obenem izrazil zaskrbljenost nad nestrokovnostjo in centralizacijo, ki smo ji priča v zadnjih dveh letih. Forum pričakuje aktivno vlogo države, a predvsem tako, da spodbuja odprto sodelovanje in ustvarja pogoje za uspešen razvoj digitalne družbe in gospodarstva.

Člani foruma so poleti v okviru pobude za odprt in vključujoč dialog že opozorili na odsotnost širše razprave o aktualnih vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji. V mnenju o vladnih načrtih so opozorili na neustreznost Strategije razvoja informacijske družbe v Sloveniji do leta 2020, ki temelji na neprimernih načelih in ne daje jasnih odgovorov na ključne izzive trajnostnega razvoja informacijske družbe. Pripravljena je bila po meri ozkega segmenta industrije.

Digitalne politike in načrti so odmaknjeni od državljanov in podjetij (razen nekaj izjem). Načela, ki jim sledijo, niso skladna z načeli, ki jih uveljavljajo tehnološko napredne države. Zato se postavlja vprašanje, ali ni aktualna politika preveč podrejena lobijem in vplivnim interesnim skupinam, zanemarja pa razvoj domačih potencialov.

Člani foruma so opozorili tudi na neprimerno organiziranost državne uprave na tem področju, ki bistveno odstopa od mednarodnih dobrih praks. Namesto krepitve avtonomnih in strokovnih institucij javne uprave, sedanja organiziranost temelji na popolni centralizaciji in strankarskem kadrovanju.

Preseneča tudi zadnja vladna pobuda za ustanovitev slovenske digitalne koalicije. Tudi iz tega predloga namreč veje želja po centralizaciji in nadzoru vseh pobud na področju digitalne družbe in to na vseh ravneh. V obrazložitvi namreč piše, da je namen vzpostavitve koalicije usklajevanje digitalnega preoblikovanja Slovenije med deležniki.

V uvodnem opisu je sicer nekaj prepisanih idej iz evropskih dokumentov, ki pa izvorno niso v ospredju, oz. med najpomembnejšimi. Bistveno spremenjeni so namen in cilji slovenske koalicije, zato je navezava na evropske ideje zgolj retorična.

Obe vseevropski koaliciji za digitalna delovna mesta (2013-2016) in digitalne veščine in delovna mesta (2016 – ) ter številne nacionalne in lokalne koalicije v državah članicah, so namreč prvenstveno usmerjene v izboljševanje digitalnih veščin prebivalstva in zmanjševanju tovrstne digitalne ločnice.

Naloge slovenske digitalne koalicije pa so: sooblikovanje in usmerjanje digitalizacije Slovenije; usklajevanje strategij in konceptov, iskanje sinergij, povezovanje deležnikov; podpora in pospeševanje digitalnega preoblikovanja; sodelovanje na predavanjih, javnih posvetih, okroglih mizah in letnem forumu; sodelovanje pri poslovnih obiskih in mednarodnem povezovanju; podpora umestitvi digitalne Slovenije kot referenčnega razvojnega digitalnega okolja.

Zdi se, da se slovenska digitalna koalicija le imensko navezuje na evropske vzorce, v resnici pa služi podpori in legitimizaciji v uvodu omenjenih neustreznih praks, ki navkljub deklarativni odprtosti, temeljijo na centralizaciji, nestrokovnosti, izključevanju ter podrejanju pomembnega področja interesom politike.

Na podlagi poziva Evropske komisije in vzorčnih koalicij v drugih državah članicah je vlada že leta 2014 pooblastila ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da vzpostavi slovensko digitalno koalicijo. Namen pobude je bil vzpostaviti široko partnerstvo za izboljšanje digitalnih veščin prebivalstva, usmeritev mladih v poklice na področju informacijske in komunikacija tehnologije ter večjo zaposlenost na tem področju. Ministrstvo vladnega sklepa v dveh letih in pol ni uresničilo, čeprav vsebinsko spada v njegov resor.

Medtem ko Slovenija po podatkih Evropske komisije beleži zaostanek na nekaterih ključnih področjih digitalne družbe, si vlada privošči merjenje moči med ministri. Nesprejemljivo je, da vladni sklep zaradi že načrtovane popolne centralizacije vsega digitalnega v državni upravi več kot dve leti ni bil uresničen. Prav tako nesprejemljivo je, da so pripravljavci dejstvo o neizvajanju predhodnih vladnih sklepov zamolčali in so pobudo za slovensko digitalno koalicijo 2014 le zamenjali s pobudo za slovensko digitalno koalicijo 2016.

Da se bo Slovenija digitalizirala usklajeno in dogovorno v široki koaliciji, se sliši sicer lepo, je pa v nasprotju z naravo razvoja digitalnih tehnologij, za katerega je značilno razpršeno in odprto inoviranje, ki se dogaja od spodaj navzgor. Slovenska digitalna koalicija bo delovala po prav nasprotnih načelih.

Forum ponovno izraža globoko zaskrbljenost nad politiko na področju digitalne družbe. Namesto naslavljanja ključnih problemov ter ustvarjanja primernega okolja, v katerem bi se razvijale nove storitve in podjetja, bi bil prostor za nevladne pobude ter ki bi omogočal razcvet novih poslovnih modelov in oblik gospodarstva, kot je sodelovalno gospodarstvo, se vlada ukvarja s centralizacijo vseh pobud in usklajevanjem razvojnih aktivnosti na vseh ravneh. Namesto da bi vzpostavila okolje, spodbudno za razmah številnih novih in raznovrstnih pobud, si prizadeva za centralno usklajevanje in usmerjanje. To pa je mnenju Foruma povsem v nasprotju z duhom odprte in demokratične digitalne družbe.

Priča smo celo poskusom omejevanja javnega strokovnega diskurza in alternativnih pogledov na aktualna razvojna vprašanja. Takšne razmere so idealne za bohotenje lobijev in interesnih skupin, ki delujejo iz ozadja in usmerjajo politiko po svoji meri, čeprav za to nimajo demokratičnega mandata.

Škodljive politike in odločitve lahko imajo dolgoročno negativne posledice. Forum si bo prizadeval, da bo (v najkrajšem času) s pripravo konkretnih predlogov naslovil nekatere izzive razvoja digitalne družbe, ter s pomočjo odprte javne razprave in dialoga z vsemi deležniki (vključno s politiko) prispeval k boljšim in bolje sprejetim rešitvam. K rešitvam, od katerih bodo imeli korist vsi prebivalci Slovenije.

Forum si bo aktivno prizadeval tudi za vzpostavitev mehanizmov demokratične participacije in civilnega nadzora nad implementacijo digitalnih politik ter projektov digitalne preobrazbe države.