Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost zaradi nestrokovne in slabo vodene digitalne preobrazbe javne uprave, ki povečuje varnostna tveganja za državo in za pravice ter svoboščine posameznikov, katerih osebni podatki odtekajo v javnost ali prihaja do njihovih zlorab. Forum poziva pristojne v javnem sektorju, da odgovorno pristopajo k digitalizaciji. Pri projektih naj zagotovijo preglednost postopkov, sledijo dobrim praksam informacijske in organizacijske stroke ter zagotovijo visoko raven omrežne in informacijske varnosti in varnosti podatkov.

Medijske objave o odtekanju osebnih podatkov iz javnega sektorja in o težavah pri uvajanju novih informacijskih sistemov kažejo na nestrokovno vodenje procesov digitalne preobrazbe v javnem sektorju in predvsem na pomanjkljivo upravljanje informacijskih tveganj, ki omogočajo zlorabe pri dostopu do zaupnih informacij in osebnih podatkov, ki naj bi bili dostopni le pooblaščenim osebam. Medijsko poročanje kaže tudi na druge težave pri uvajanju in uporabi informacijskih sistemov v javni upravi.

Primeri objav:

Omenjeni primeri kažejo, da v procesu digitalizacije javne uprave (in izvedbe projektov načrtovanja in razvoja informacijskih rešitev) prihaja do nedopustnih napak pri načrtovanju celovitega upravljanja informacijskih sistemov in poslovnih procesov. Načrtovalci premalo pozornosti posvečajo varovanju podatkov in informacij.

Ko mediji poročajo o primerih zlorab osebnih podatkov, ko se varnostni incidenti nekritično in laično analizirajo in komentirajo, se v javnosti ustvarja mnenje, da digitalizacija prinaša nesprejemljiva tveganja za delovanje družbe in varovanje pravic ter zasebnosti državljanov. Med državljane in uporabnike seje dvom, strah in odpor do uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.

Forum za digitalno družbo opozarja, da sodobne informacijske tehnologije in strokovni sistemski pristopi pri načrtovanju rešitev, ki upoštevajo vse projektne, varnostne, procesne in družbene vidike, omogočajo izgradnjo varnih in učinkovitih digitalnih rešitev, ki zmanjšujejo možnosti zlorab in predvsem omogočajo ustrezno obvladovanje varnostnih tveganj in ustrezno poročanje o varnostnih incidentih. Še posebej je to pomembno za digitalne sisteme nacionalnega pomena, kot so na primer sistemi e-zdravja, spletnega ali dokumentnega poslovanja javnega sektorja.

Na podlagi javno dostopnih informacij o primerih zlorab in drugih nepravilnosti pri uvajanju ali upravljanju informacijskih sistemov javnega sektorja, Forum sklepa, da se v postopkih načrtovanja, izbora, izgradnje in upravljanje informacijskih sistemov v javni upravi ne upoštevajo (ali vsaj ne v zadostni meri) vsi vidiki in dobre prakse informacijske in organizacijske stroke.

Merilo najnižje cene, ki se večinoma uporablja v postopkih javnega naročanja, je neustrezno, saj ne upošteva (potrebne) kakovosti informacijskega inženirskega dela, razvrednoti domačo inženirsko stroko, vodi v neprimerne rešitve in nenazadnje omogoča omenjene nedopustne (zlo)rabe digitalnih sistemov, storitev in aplikacij. Očitno je, da se pozornost posveča izboru dobaviteljev in tehnologije po drugih (neustreznih) merilih. Nenazadnje na zlorabe sistema javnega naročanja kažejo nedavno razkrite nepravilnosti, povezane z drugimi infrastrukturnimi projekti.

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost zaradi neustreznega obvladovanja varnostnih tveganj v javni upravi, zaradi katerih (lahko) prihaja do zlorab podatkov in informacij, ki krnijo ne le zasebnost posameznikov in njihove človekove pravice in temeljne svoboščine, ampak lahko ogrožajo celo varnost kritične infrastrukture in države nasploh. Prav tako izraža zaskrbljenost zaradi (ne)strokovnosti in (ne)preglednosti postopkov digitalizacije v javni upravi ter zaradi odsotnostjo strokovnega dialoga in sodelovanja vseh deležnikov pri digitalizaciji družbe.

Forum je v mnenju »Digitalna Slovenija« že podal kritično oceno stanja digitalizacije javne uprave in izpostavil preveliko odvisnost od interesnih skupin, ki predstavljajo veliko varnostno tveganje za državo. V mnenju je Forum izpostavil tudi ključne izzive za državo in cilje digitalne preobrazbe, ki pa so za javno upravo očitno prevelik zalogaj.

Forum za digitalno družbo poziva pristojne organe k temeljiti prevetritvi vseh vidikov digitalizacije in vključitvi dobrih praks informacijske in organizacijske stroke. V nasprotnem primeru se bodo varnostna tveganja le povečevala in prihajalo bo do novih, še večjih zlorab podatkov in informacij. Nadaljevali se bodo neustrezni procesi načrtovanja, naročanja in uvajanja sodobnih informacijskih sistemov, storitev in aplikacij.