Ljubljana, 10. marca — Novo vzpostavljena koalicija za izboljšanje dostopnosti do informacij in komunikacij je na ministrstvo za kulturo naslovila poziv za izboljšanje dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev. Od ministrstva pričakuje aktivnejšo politiko in ukrepe na področju dostopnosti ter odpravo diskriminacije oseb z invalidnostmi in prebivalcev, ki danes nimajo zagotavljanje enakopravne in polne dejanske dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev.

Koalicija je ministrstvo pozvala, da:

Koalicija se zavzema za uvedbo naprednih in trajnostnih ukrepov za zagotavljanje enakopravnosti in polne dejanske dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev za osebe z invalidnostmi. Po njenih ocenah je danes skoraj petina prebivalcev diskriminiranih, ker nimajo te možnosti.

Republika Slovenija se je leta 2008 z ratifikacijo Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zavezala, da bo osebam z invalidnostmi zagotovila polno in enakopravno dostopnost do informacij in komunikacij, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in sistemi, ter sodelovanje v kulturnem življenju in dostopnost do kulturnega gradiva in dejavnosti, brez vsake diskriminacije.

Polno in enakopravno sodelovanje oseb z invalidnostmi v družbi je Republika Slovenija uredila tudi z Ustavo in splošnim Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, ki med drugim terja dostopnost storitev, namenjenih javnosti. K sprejemu predpisov, ki bi zagotavljali informiranost gluhih, zavezuje tudi Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

Žal pa se že šest let zamuja s sprejetjem izvedbenih aktov za zagotavljanje dostopnosti storitev in s prilagoditvijo medijske zakonodaje ter nekaterih področnih zakonov, zaradi česar šepa nadzor pristojnih regulatornih in nadzornih organov nad izvajanjem sprejetih mednarodnih in zakonskih obveznosti. Še zmeraj opažamo premalo zavedanje o pomenu sprejetih obveznosti. Predlog nove medijske strategije vprašanjem dostopnosti prav tako ne posveča potrebne pozornosti.

Republika Slovenija je sprejete obveznosti iz mednarodnih konvencij, tiste za učinkovito uživanje ustavnih pravic ter zakonske zapovedi dolžna izvajati, pri tem pa se ne more sklicevati na morebitno odsotnost izvedbenih aktov. V kolikor mednarodnih obveznosti in zakonodaje ne izvaja ter ustavnih pravic ne zagotavlja, je pravice mogoče uveljaviti le po sodni poti, ki pa je dolgotrajna in za osebe z invalidnostmi običajno predraga in preveč zapletena.

Koalicija se zavzema za dialog in učinkovito odpravljanje ovir za boljšo dostopnost do avdiovizualnih medijskih storitev. Podpisniki aktivno sodelujejo z evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami. Koalicija zato posebej izpostavlja prizadevanja na evropski ravni za spremembo 7. člena Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Te so lahko spodbuda tudi za odločnejše uveljavljanje pravic in obveznosti v Sloveniji.