Forum za digitalno družbo je na zaprosilo Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora Republike Slovenije pregledal dodelitev radijskih frekvenc za izvajanje raziskav in za razvijanje ter preizkušanje inovativnih radijskih tehnologij 5G in se opredelil do prihodnje rabe radijskega spektra za tehnologije 5G.

Forum je za Komisijo za nadzor javnih financ pripravil strokovno mnenje, ki ni namenjeno in ni podlaga za uvedbo postopkov zoper kogarkoli. Mnenje temelji na informacijah javnega značaja in javnosti dostopnih informacijah, ki jih je Forum med drugim pridobil od Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in družb, ki jim je ta izdala odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za preizkušanje novih tehnologij v okviru evropskih razvojnih projektov. 

Forum je mnenje pripravil že pred časom, povzetek pa objavljamo zaradi izraženega interesa javnosti. Forum ne prevzema odgovornosti za kakršnakoli nadaljnja ravnanja kogarkoli, ki bi temeljila na tem mnenju, in ne more dati zagotovil, da pristojni organi v drugih postopkih, upoštevajoč vso obstoječo dokumentacijo, ne bi odločali drugače, kot kažejo ugotovitve v mnenju Foruma.

Povzetek ugotovitev o postopkih Agencije 

Forum najprej podaja povzetek ugotovitev glede podelitve radijskih frekvenc za preizkušanje tehnologije 5G. Ugotovitve temeljijo na informacijah in pojasnilih, ki jih je prejel od Agencije in podjetij, ki jim je Agencija podelila radijske frekvence, izjavah direktorice Agencije na seji Komisije za nadzor javnih financ in na lastni analizi. Forum na tej podlagi v zvezi s postopki Agencije podaja naslednje ugotovitve:

Priporočila glede podeljevanja radijskih frekvenc za preizkušanje 

Na podlagi pregleda postopkov Agencije, lastnih ugotovitev in dobrih praks v EU Forum podaja naslednja priporočila:

Priporočila glede prihodnjega upravljanja področja digitalne družbe 

Forum je pregledal aktualne postopke priprav za podelitev radijskih frekvenc za tehnologije 5G. Agencija s postopki ponovno zamuja, kot je že s podelitvijo radijskih frekvenc v 800 MHz pasu. Slovenija ni v koraku z državami članicami EU, ki si prizadevajo za čim prejšnjo podelitev radijskega spektra, namenjenega 5G, in se pospešeno pripravljajo na uvedbo nove tehnologije v letošnjem letu ali najpozneje prihodnje leto. Države, ki želijo slediti ambicioznim ciljem Akcijskega načrta 5G za Evropo in najagilnejšim državam v svetu, so radijski spekter za 5G podelile že leta 2018 ali pa ga bodo v prvi polovici letošnjega leta. 

S prepoznim sprejemanjem strateških dokumentov, ki premalo upoštevajo mnenje zainteresirane javnosti in niso dovolj strokovno pripravljeni, in nato še z dodatnim zamujanjem pri izvajanju načrtov, se Slovenija utrjuje v skupini držav, ki najrazvitejšim vse težje sledijo. To ima širše negativne gospodarske učinke, zmanjšujejo se naložbe v infrastrukturo in ovira nadaljnji razvoj mobilnih komunikacij. Razvojno zaostajanje pomeni tudi dolgoročno nižje prilive v državni proračun in s tem oškodovanje javnih financ — tako neposredno z manjšimi prilivi v državni proračun kot posredno prek nižjih naložb v infrastrukturo, manjšega obsega opravljenih storitev in s tem manjših fiskalnih prihodkov ter s počasnejšim razvojem drugih dejavnosti.

Upravljanje z radijskim spektrom je bilo zmeraj pod velikimi pritiski. Brez jasne državne politike se strategije, zakonodaja in regulacija prilagajajo parcialnim interesom. Zaradi tega se že vrsto let odlaša z ureditvijo upravljanja Agencije. Sedanje stanje namreč ustreza interesnim skupinam, ki s kroženjem istih kadrov na pristojnem ministrstvu in Agenciji državo ohranjajo v brezizhodnem začaranem krogu.

Sporni postopki Agencije pri podeljevanju radijskih frekvenc za preizkušanje novih tehnologij 5G in zapleti pri pripravi strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom nakazujejo na širši problem delovanja slovenskega regulatorja. Ne gre le za njegovo nesuverenost in neustrezno vodenje. Neurejeno stanje na področju upravljanja z radijskim spektrom je del širšega problema odsotnosti nacionalnih politik in medresorske koordinacije na področjih, ki jih regulira Agencija. 

Forum podaja naslednja priporočila:

Celotno mnenje je bilo posredovano Komisiji za nadzor javnih financ.