V Forumu za digitalno družbo si prizadevamo za dosledno spoštovanje, varstvo in izvrševanje človekovih pravic oseb z invalidnostmi. Spremljamo izvajanje mednarodnih obveznosti države in uresničevanje zakonodaje o izenačevanju možnosti invalidov in o varstvu pred diskriminacijo v javnem ter zasebnem sektorju. Pri tem sodelujemo z Društvom za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije (OVCA), Inštitutom Digitas in s posameznimi reprezentativnimi invalidskimi organizacijami (YHD — Društvo za teorijo in kulturo hendikepaSonček — Zveza društev za cerebralno paralizo), vidnimi predstavniki oseb z invalidnostmi ter strokovnjaki z različnih področij.

Marca letos je Republika Slovenija prejela sklepne ugotovitve Odbora OZN za pravice oseb z invalidnostmi, nadzornega mehanizma o izvajanju Konvencije OZN o pravicah invalidov (MKPI). Zaključki opozarjajo na številne resne pomanjkljivosti pri izvajanju MKPI, kar za nas ni presenečenje. Pod drobnogledom konvencijskega mehanizma pa so bile le nekatere pomanjkljivosti, zato se vse njihove razsežnosti le sluti.

Vlada in največje reprezentativne invalidske organizacije o sklepnih ugotovitvah Odbora OZN javnosti niso obvestile. Zato ni presenetljivo, da volilni programi večine političnih strank pomanjkljivosti pri izvajanju konvencije, diskriminacije in kršitev človekovih pravic oseb z invalidnostmi ne naslavljajo in da te teme niso bile izpostavljene niti v predvolilnih soočenjih.

Od novega sklica državnega zbora in vlade pričakujemo bistveno odločnejše zavzemanje za izvajanje mednarodnih obveznosti države in zakonodaje o izenačevanju možnosti oseb z invalidnostmi ter zakonodaje o varstvu pred diskriminacijo, predvsem v splošnem kontekstu politik človekovih pravic.

Potrebujemo celovito analizo stanja ter zadostno politično voljo za izdelavo in sprejem celostne strategije, utemeljene na paradigmi človekovih pravic. Ta mora določiti jasne in merljive cilje, ukrepe in potrebna sredstva za odpravo vseh sistemskih anomalij in praznin, za preprečevanje tveganj nastanka kršitev in skrbno sankcioniranje ter odpravo posledic obstoječih kršitev pravic ter sprejem vseh drugih ukrepov za doseganje najvišje dosegljive ravni uresničevanja pravic. Opredeliti mora jasno vlogo vseh deležnikov in izkoristiti vse razpoložljive vire, možnosti in zmožnosti.

Politične stranke so na načelni ravni morda pripravljene podpreti tovrstna prizadevanja. Deset let po ratifikaciji MKPI pa je skrajni čas za konkretnejše ukrepe. Zagristi bo treba v trd oreh pragmatizma, ustaljenih, pogosto tudi sistemskih diskriminatornih praks, inercije in skromnih ambicij dosedanjih politik. Zaslužimo si doseganje kar najvišje ravni učinkovitega uživanja človekovih pravic. 

Doslej so imele prednost politike invalidskega varstva, utemeljene na medicinskem in socialnovarstvenem modelu (socialne pomoči, subvencije, spodbude, nadomestila in kvote, usmerjene v okoliščine na strani posameznika, ipd.). Te so krepile predvsem institucije, pogosto celo na račun človekovih pravic oseb, ki se jim »pomaga«. Čas je, da jih končno nadomestimo s politikami, utemeljenimi na človekovih pravicah!

Zavedamo se, da so izrečene ali zapisane obljube eno, vsakdanja realnost spornih dejanj ali opustitev dolžnega ravnanja pa nekaj povem drugega. Nikakor ni dovolj le prizadevanje ali da se na tem zgolj »nekaj« dela, ampak potrebujemo resno strategijo, ki bo temeljila na človekovih pravicah in odločno, sistematično ter kompetentno izvajanje.

S partnerji smo pripravili nekaj poudarkov o oceni stanja na tem področju in nekaj najbolj bistvenih načelnih, pa tudi konkretnih predlogov ukrepov. Pričakujemo, da bo politika tokrat prisluhnila argumentom in odgovorno pristopila k izvajanju obveznosti po pravu človekovih pravic, zlasti po MPKI in že sprejeti zakonodaji s področja izenačevanja možnosti invalidov ter varstva pred diskriminacijo.

V sodelovanju s partnerji bomo spremljali izpolnjevanje teh obveznosti države ter glede izpolnjevanja globalnih ciljev trajnostnega razvoja države, h katerim se je Slovenija se zavezala v okviru OZN. Prizadevali si bomo za uveljavljanje odprtega, vključujočega večdeležniškega modela spremljanja stanja in nadzora, saj dosedanji mehanizmi, ki jih je vzpostavila država, vključno s Svetom za invalide Republike Slovenije, niso niti vključujoči niti učinkoviti niti uspešni. Večdeležniški model bomo promovirali tudi na drugih področjih, kjer dosedanji monopolni pristopi pomenijo coklo v razvoju.

Več lahko preberete v našem mnenju (PDF).