20. maja, 2019

Načeli objektivnosti in preglednosti

Načelo objektivnosti pomeni, da razlogi za regulativne ukrepe temeljijo na objektivno preverljivih dejstvih in metodologijah. Preverjanje načela objektivnosti je povezano z načelom preglednosti, katerega namen je zagotoviti, da so razlogi in dejstva, na katerih temelji katerakoli odločitev regulatorja, javno dostopni.

Načeli objektivnosti in preglednosti morata biti implementirani tako, da zagotovita, da se odločitve regulatorja ne sprejemajo na podlagi nejavnih sestankov in skrivnih dogovorov med regulatorjem in reguliranimi subjekti. Načeli objektivnosti in preglednosti prispevata k legitimnosti regulativnih ukrepov. 

Načeli objektivnosti in preglednosti sta potrebni tudi zaradi morebitnega sodnega presojanja regulativnih ukrepov, kajti pristojna sodišča morajo v primeru sodnih sporov presojati tako primernost ukrepov kot njihovo skladnost z zakonodajo in pooblastili regulatorja. 

Obe načeli sta bistveni tudi za zagotavljanje regulativne predvidljivosti, ki je bila v evropsko zakonodajo kot cilj vnesena z Direktivo o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve. 

Postopki so objektivni, če temeljijo na objektivno preverljivih dejstvih in metodologijah oz. na formalnih sistemih, kot so kriteriji, orodja in postopki. Načelo objektivnosti vključuje: 

  • zanesljivost: kriteriji za preverjanje dejstev in metodologije oz. postopki vodijo do konsistentnih odločitev, ne glede na to, kdo sprejme odločitev, kdaj je odločitev sprejeta in ne glede na katerikoli kontekst, v katerem je odločitev sprejeta; 
  • upravičenost: kriteriji, metodologije in postopki so skladni z namenom.

Postopki so pregledni, če so vodeni tako, da je preprosto razvidno, katere aktivnosti so potrebne za izvedbo postopkov, zakaj so te aktivnosti potrebne in kakšni so njihovi rezultati.  Preglednost temelji na odrptosti, dostopnosti in jasnosti postopkov in informacij.

  • odprtost: obstajati morajo ukrepi in strukture, iz katerih je preprosto razvidno, kako poteka posamezni postopek;
  • dostopnost: informacije o postopkih morajo biti preprosto dostopne;
  • jasnost: informacije o postopkih morajo biti popolne, točne in enostavno razumljive.